خدمات ویژه سازمان ها و کسب وکارها

روش‌های ساده و کاربردی برای رشد کسب‌وکارها

خدمات ویژه سازمان ها و کسب وکارها

روش های ساده و کاربردی برای رشد کسب وکار

خدمات ویژه سازمان ها و کسب وکارها:

 مهمتریـن رسـالت مجموعه بهبود 360درجـه ارائه خدمات با کیفیت  و متفـاوت در عرصـه نیـاز سـازمان ها و کسـب و کار هـا بـه خدمـات آموزشـی می باشـد.

امـروزه بـا توجه به گسـترش نیاز های سـازمان ها و نیـاز به رشـد مسـتمر و پایدار، یکـی از مهمترین سـرمایه گذاری های سـازمان های موفـق در بخش آموزش و یادگیری سـازمانی می باشـد.  مجموعـه بهبـود360درجـه بـا درک ایـن مهـم خدمات ویـژه ای به سـازمان ها و کسـب وکارها ارائـه می نمایـد. بخـش اساسـی بـه سـازمان ها و کسـب وکارها 4خدمـات مـا در می باشـد: درجه ای سازمان” 360″بهبود بسـته خدمـات کامـل به سـازمان شـما بـرای بهبـود همه جهـت برای رفـع نیازهـای سـازمان تان را بـرای شـما تـدارک دیده ایم.

در این بسته خدمات زیر را به سازمان شما ارائه می نماییم:

.مشـاوره و آمـوزش اختصاصـی بـرای مدیـران سـازمان تان

در این بخـش بـه صـورت اختصاصـی خدمـات مشـاوره و کوچینـگ بـرای مدیـران تـدارک دیده ایـم.

  1. .مشـاوره و آمـوزش اختصاصـی واحـد فـروش و بازاریابـی:
  2. در ایـن بخـش به صورت حرفه ای بـا همکاری متخصصین و اسـاتید مختلف در حـوزه بازاریابـی، فـروش ، تبلیغـات و… بـه شـما کمـک می کنیم به راحتـی مهم تریـن بخـش سـازمان تان کـه بـه عنـوان نیروه هـای خط
    مجموعه بهبود 360 درجه روش های ساده و کاربردی برای رشد کسب و کارها
    نماینـد را آموزش مقـدم برای سـازمان تان کسـب درآمـد و فرصت می و کوچینـگ می نماییم. .
  3. مشـاوره و آمـوزش اختصاصـی نیازهـای مالـی، مالیاتـی و بیمـه  سـازمان تان:

آشـنایی بـا جدید ترین متدهـا و روش های مالـی، تامین مالـی و قوانیـن مالیاتـی را از ما آمـوزش ببینید و حتی به شـما کمک می کنیـم در تامیـن منابع مالی جدید و توسـعه کسـب وکارتان بهترین عملکرد را داشـته باشید. .مشـاوره ، آمـوزش و کوچینـگ نیـروی انسـانی سـازمان تان: قطعا 4 مهمتریـن دارایی هر سـازمانی نیروی انسـانی و متخصص آن اسـت. مـا به شـما و سـازمان تان کمک می کنیم کـه نیروی بهـره ور و پرتلاش را در جای جای سـازمان تان داشـته باشـید و بتوانیـد حداکثر راندمان سـازمانی را تجربه نمایید. شـما می توانیـد بسـیاری از خدمـات مـا را در طـی “طـرح دوماهـه درجـه” بـه آزمایـش گذاشـته و از نتایـج آن شـگفت زده 360بهبـود شـوید. بـرای ایـن کار تنهـا بـا مـا در تمـاس باشـید تـا ایـن فرصت را در سـازمان تان تجربـه نماییـد. بـرای کسـب اطلاعات بیشـتر لطفا به مراجعـه نماییـد.

آدرس

www.Behbood360.ir/advise

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *