چگونه بدون استرس و بدور از دردسر های دادگستری معاملاتی ایمن و حرفه ای داشته باشیم؟

روش‌های ساده و کاربردی برای رشد کسب‌وکارها

چگونه بدون استرس و بدور از دردسر های دادگستری معاملاتی ایمن و حرفه ای داشته باشیم؟

امـروز در خدمـت یکـی از اسـاتید گـروه بهبـود360 هسـتیم کـه سـادگی و طرز بیـان خاص ایشـان در طرز بیـان مفاهیـم پیچیـده حقوقـی زبـان زد همـه شـده اسـت. در ادامه مصاحبـه کوتاهی با این اسـتاد گرامی داشـته ایـم کـه بـه حضورتـان تقدیم مـی کنیم.

 

سـلام و عرض خیر مقدم، ممنون میشـم خودتـان را برای مخاطبین معرفی کنید؟360مجموعه بهبـود سـلام و وقـت بخیـر خدمت شـما. بـه نوبه خـودم هم از ایـن دعوت و هـم از بسـتری کـه بـرای مخاطبانتان فراهم کـرده ایـد، در درجه اول تشـکر مـی کنم و تبریـک می گویم. مـن محمدرضا فرضی پور هسـتم مـدرس و مشـاور حقوقی کسـب و کار ها. اگر به طـور خلاصه بخواهم دربـاره کاری کـه به آن مشـغول هسـتم توضیح دهم بایـد بگویم که به مدیـران جـوان و شـرکت ها کمـک می کنم تـا معاملاتی ایمن داشـته باشـند. بـه قول قدیمی هـا معاملاتی که مـوی لای درزش نـرود! حتی بـرای اینکار سـبک خاص خـودم را هم ایجاد کـرده ام.

  • چـه خـوب مـی شـود کمـی دربـاره ایـن سـبک برایمـان صحبـت کنید؟

بلـه البتـه. قبـل از آن اجـازه دهیـد بگویـم اصـلا چه شـد کـه تصمیم گرفتـم بـه حـوزه تدریس و آمـوزش وارد شـوم.

چنـد سـالی مـی شـود کـه در شـرکت هـای سـهامی خـاص و چنـد موسسـه آموزشـی مشـغول مشـاوره حقوقـی هسـتم. حتـی بـرای بسـیاری از ایـن کسـب و کار هـا دپارتمـان حقوقی هم تعریـف کردم. امـا جـدای از ایـن صحبـت ها، همیشـه یک نکتـه توجه مـرا به خود جلـب مـی کـرد. نکتـه ای که تقریبـا میان تمـام مدیران و شـرکت ها مشـترک بـود. آن نکته ایـن بود که شـرکت ها و مدیران وقتی سـراغ متخصصیـن حقوقـی مـی رونـد کـه دچار مشـکل مـی شـوند. مثلا همـان اول کـه مـی خواهنـد قـرارداد امضا کنند یـا چک بگیرنـد از ما مشـورت نمـی گیرند اما بـه محض اینکه قراردادشـان به مشـکل می خـورد یـا چـک ایـرادی دارد به هـر دری می زنند تا سـریعتر مشـکل بزرگتـر نشـود. آنقـدر این مـوارد را دیـده ام کـه برایش قانونـی ابداع کـرده ام! قانونـی بـه نـام قانـون دروازه بان خـوب در کسـب و کار ها. در یـک زمیـن فوتبـال همـه تیـم هـا یـازده بازیکـن دارند. همـه تیم هـا هـم بدنبـال این هسـتند که بتواننـد بهتریـن مهاجمـان و گلزنان را جـذب کننـد. اما حاضر نیسـتند کـه در درجه اول دنبال یـک دروازه بـان قابـل قبول باشـند کـه از دروازه شـان محافظت کند. حالا کسـب و کار هـا هـم به همین شـکل اسـت. مهاجمـان مثلـی از بازاریاب ها، گرافیسـت هـا، طراحـان و … اسـت غافـل از اینکـه تا نتـوان از منافع مجموعـه که شـبیه دروازه اسـت محافظت کـرد، گل زدن زیـاد، خیلی کاری از پیـش نمـی بـرد! خب دقیقا یک مشـاور حقوقی خـوب برای مجموعـه ها هـم نقش یک دروازه بـان خوب را دارد. شـاید نتواند در درجـه اول گل زنـی و سـود دهـی کند امـا از پایه های مجموعه شـما محافظت مـی کند. خـب داشـتم مـی گفتـم کـه چـرا وارد تدریس شـدم. خب مـن همه ایـن ضعـف هـا و مـوارد را دیدم و حتی شـاهد آن بودم کـه بعضی از بیزینـس هـا بخاطر ضعـف های حقوقـی و قانونی دارنـد تعطیل می شـوند. آنجـا بـود که تصمیـم گرفتـم دانـش و اطلاعاتی که هـر مدیر حرفـه ای بایـد از حقـوق و قانـون بداند را بـه او منتقل کنـم. این بود کـه وارد صنعـت آموزش و تدریس شـدم.

 

  • پـس چـه سرنوشـت جالبـی داشـته ایـد. ظاهـرا دسـتی در ابداع سـبک و قوانیـن هـم داریـد. بـه ما مـی گوییـد که سـبکی کـه از آن صحبـت کردیـد چـه هسـت دقیقـا و چـه مشـکلی را حل مـی کند؟

 

بلـه حتمـا. سـبکی کـه ازآن صحـب کـردم سـبکی بـه نـام سـبک ان به معنـای مذاکره negotiationای اسـت. درواقـع ان مخفـف کلمـه به معنای بایگانی کـردن. اجرای این Archieاسـت و ای هـم مخفـف سـبک همـواره برای مدیرانـی که اطمینان در معامـلات و صرفه جویی در هزینـه هـا برایشـان مهـم اسـت کاربـردی بـوده و هسـت. درواقع در ایـن سـبک مـن بعنـوان مشـاور حقوقی مجموعـه، از زمـان انجام مذاکـرات اولیـه تـا زمانی کـه قـرارداد انجـام و مختومه می شـود در کنـار تیـم هسـتم و هر اشـکالی کـه بـه قـرارداد وارد شـود را حل می کنـم. البتـه این سـبک جزئیات خیلـی بیشـتری دارد که فکـر می کنم شـرح آن در اینجـا بـه همیـن اندازه کافی باشـد.

 

  • در حال حاضر چه آموزش هایی دارید؟

بـر روی ۵۵ در حـال حاضـر بخاطـر اصـلاح قانـون صـدور چک سـال بحـث چـک هـا متمرکـز هسـتم. نمـی دانـم مـی دانید یـا نه امـا در % معامـلات در بازار بـا چک انجام می شـود. 40حـال حاضـر بیـش از و خبـر خیلـی بـد آن اسـت که بـه گفته ی یکـی از نماینـدگان محترم مجلـس شـورای اسـلامی بیـش از چهـل هـزار زندانی چـک داریم که واقعـا عـدد قابل توجهی اسـت. همـه این آمـار و ارقـام اهمیت چک و یادگیـری ترفنـد هـای صـدور و دریافت آن را نشـان مـی دهد. من هـم سـعی کـرده ام که بـا آماده کـردن یـک دوره صوتـی و همچنین برگـزاری کارگاه هایـی تـا حـدی از ایـن خـلا کـم کنـم.در یـک کلام بخواهـم بگویـم، مـی گویم که هـر چقـدر روی آموزش چک و سـفته کار کنیـم بـاز هـم کـم اسـت. مخصوصـا کـه محدودیت هـای قانون جدیـد ظاهرا زیاد شـدن سـفته در بـازار را در پی خواهد داشـت. پس معتقـدم کـه در کنـار چـک باید بـه بحث سـفته هـم پرداخت. مـا هم سـعی داریم که آموزش هـای لازم درخصوص چـک را از طریق برگـزاری کارگاه هـا و نشسـت هـا به صاحبان دسـته چک هـا و همه علاقه منـدان منتقل کنیم.

  • ِ خیلـی هـم عالـی. ممنـون بابـت توضیحاتـی کـه ارائـه فرمودیـد. ممنون می شـوم راه های ارتباطـی خودتان و برنامه های آموزشـی تان با  گروه بهبـود360  معرفـی نمایید.

خواهـش مـی کنـم؛ ممنون از شـما کـه این فرصـت را در اختیـار بنده قـرار دادیـد.  سـعی مـا این اسـت که در گـروه بهبـود360یـک کارگاه آموزشـی  بـه صورتماهانـه در خصوص آموزش های چـک و قرارداد هـا بـه صـورت رایـگان در محل فرهنگسـرای فنـاوری اطلاعـات واقع در خیابـان جمهـوری تقاطع کارگر جنوبی داشـته باشـیم. علاقه مندانی کـه تمایـل دارند بـه صورت حضـوری در ایـن کارگاه ها شـرکت نمایند   می تواننـد بـا مجموعـه بهبـود360 ،  تمـاس گرفتـه و دوره هـای ثبـت نام نماینـد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *